Политика за личните данни

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
по смисъла на чл. 13 от Общия регламент за личните данни

Всяка една от трите интернет страници www. kvalitet-21. com, en. kvalitet-21. com и de. kvalitet-21. com се притежава и управлява от Квалитет Спорт ЕООД, ЕИК 202033008, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора 6001, бул. Цар Симеон Велики 168 А. Трите интернет страници са с еднакво съдържание и същите се администрират, съответно личните данни, събрани от посетителите на страниците, се обработват Квалитет спорт ЕООД. Предвид еднаквото им съдържание и общата база данни, която се генерира от тях, настоящата политика за поверителност за защита на лични данни се отнася за всяка една от страниците, които общо по-долу се реферирани като една страница.

Ние разбираме, че като посетител на нашата страница, Вие бихте могли да имате въпроси във връзка с информацията, която ни предоставяте, както и относно начина, по който я обработваме. Тъй като уважаваме правото ви за запазване на поверитолността на личната ви информация и данни, с настоящата политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на Уебсайта и как я използваме. Дружеството, като администратор на лични данни, събира и обработва определена информация за физическите лица. Личните данни се състоят от цялата информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице. Защитата на лична информация през целия процес на обработка на лични данни е от първостепенно значение за Дружеството. Настоящата политика за поверителност и защита на личните данни / Политика / е част от „Правилата и процедурите за защита на личните данни „ на Дружеството и урежда как се събират, обработват и съхраняват вашите лични данни, за да са в съответствие с нормативните изисквания. Достъп до пълните правила, политики, инструкции и поддържани регистри може да получите ако ни пишете на имейл адрес office@kvalitet-21. com

I. Обработване на лични данни
Дружеството обработва Вашите лични данни, събрани по повод Вашата регистрация в тази интернет страница, предоставяне на оферти по предварително отправени от Вас запитвания, получени както по електронен път, така и на хартия, а също така и за извършване на поръчки и доставки на нашите продукти, изпращане на брошури, каталози и при осъществяване на други форми на директен маркетинг и статистически проучвания, с оглед популяризиране на сайта. Събраната информация през интернет страницата се обработва от Дружеството единствено с цел предоставяне на исканите от Вас заявки / поръчки и осъществяване на връзка с Вас, като наши клиенти. Вие не сте задължени и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема / лична / информация, за да разгледате страницата или за осъществите достъп до нейното съдържание.

При осъществяване на основната си дейност Дружеството обработва личните данни на физическите лица – клиенти, контрагенти и подизпърнители, както и на своите служители и работници във връзка с възникването, развитието и прекратяването на трудови и служебни правоотношения, както и на физическите лица клиенти. Действащите нормативни правила за защита се прилагат от Дружеството по отношение на всяка лична информация, независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно или на хартия. За да бъде обработването на лични данни в съответствие с нормативните изисквания, личните Ви данни се събират и използват на изрично посочено основание, съхраняват се сигурно и Дружеството предприема необходимите организационни и технически мерки за предотвратяване на нарушения в сигурността на данните. Вашите лични данни се събират основно по електронен път, но Дружеството обработва данни и на хартиен носител. Лицата се уведомяват за разпоредбите на тази политика предварително или в момента на получаване на данните им. Дружеството не събира лични данни на лица под 16 годишна възраст без изричното съгласие на родител.

II. Цели на обработването
Дружеството обработва следните лични данни с оглед различните цели:
1. За регистрация в сайта чрез формата за контакт и за предоставяне на оферти по предварително зададени от Вас запитвания. Вашите имена, телефонен номер и имейл. Тези данни се събират единствено въз основа на Вашето съгласие, предоставено чрез самия акт на запитване и се използват за съставяне на персонална оферта.
2. За извършване на поръчки и доставки на нашите продукти. Имена, телефонен номер, имейл или точен адрес, при доставка на продукт на лице, различно от поръчващия, се събират за лицето на което трябва да бъде доставен продукта. Тези данни се събират с оглед изпълнението на наши договорни задължения и за нуждите за осчетоводяване. Дружеството не изисква и не съхранява номера и данни на дебитни или кредитни карти. В случай, че се налагат разплащания, те се извършват по конвенционален начин, гарантиращ сигурността на отделните транзакции и съдържащата се в тях информация.
3. За рекламиране на нашите продукти посредством изпращане на промоционални оферти, брошури, каталози, бюлетини и други информационни съобщения към Вас, Вашите имена, тел. номер и имейл. За тези цели, както и за целите на директен маркетинг, Дружеството изисква Вашето изрично съгласие. Съгласието за обработка на личните ви данни, разкрити във формата на контакт в интернет страницата се документира чрез натискане на бутон или чекбокс във формата за контакт, включително с отбелязване че сте запознат/а за правата си, както и че сте пълнолетно лице. В допълнение на това Дружеството осигурява подходящи мерки и средства за защита на Вашите права, съгласно Закона за електронна търговия, като по този начин Вие няма да получавате непоискани търговски съобщения на Вашия имейл. Дружеството запазва Вашето съгласие за обработка на личните данни в електронна форма.
4. За целите на статистически проучвания с оглед подобряване на облика на сайта и привличане на рекламодатели, Дружеството обработва данни за Вашия пол, както всички останали Ваши лични данни се анонимизират с оглед тази конкретна цел и по този начин при провеждане на статистически проучвания Вие не можете да бъдете идентифицирани по никакъв начин.
5. За целите на търговската дейност на Дружеството, същото обработва личните данни на физическите лица-клиенти, контрагенти и подизпълнители, както и на своите служители и работници по начина, посочен по-горе.
6. С цел опазване на реда в сградите, ползвани от Дружеството за осъществяване на дейността си и с оглед легитимния си интерес, Дружеството осъществява видео наблюдение при спазване на всички нормативни изисквания. Относно предоставената възможност на интернет страницата да се публикуват снимки във връзка с ваши запитвания, Дружеството изрично Ви напомня, че следва да предприемете необходимите мерки, за да се избегне наличието на идентифицируеми физически лица на снимките, с оглед защитата на техните лични данни. В случай че подобни снимки се публикуват от Вас, чрез платформата на страницата, Дружеството ще предприеме съответните мерки по заличаването на лицата на заснетите физически лица или редактиране, посредством изрязване на снимките, на които присъстат физически лица. Когато личните данни се обработват въз основа на Ваше съгласие, можете да оттеглите същото по реда, по който сте го предоставили – с попълване на формата за обратна връзка в настоящата интернет страница с искане в свободен текст – обработването на лични данни да бъде прекратено за посочени от Вас цели / когато съгласието е дадено през интернет страницата /или с попълване на формуляр за оттегляне на съгласие. Съгласието може да бъде оттеглено и с искане в свободна форма, изпратено на имейла на Дружеството.

III. Хостинг, Лог файлове, "Бисквитки", Уеб анализ и социални медии
1. Хостинг
Хостингът на всяка от трите интернет страници се осъществява посредством услугите на „Супер Хостинг. БГ“ ООД, ЕИК 131449987, с адрес България, гр. София 1797, район Изгрев, кв. Изток, бул. “Г. М. Димитров №36, ( https://www. superhosting. bg/). Като доставчик на такива услуги същото дружество е посочило изрично в политиката си за поверителност, публикувана на следната интернет страница – https:// www. superhosting. bg/web-hosting-page-privaci-policy. php каква информация, получавана през съдържанието на интернет страниците, хоствани от нея, ще обработва и ще споделя на трети лица, без да изисква съгласие на адресата на личните данни. Споделянето на такава информация се налага, когато предоставянето и е необходимо за да се съобрази с изискванията на закона или на съдебен процес, да защитят права или собственост на сайта или неговите посетители, да се идентифицират индивиди, които нарушават закона или правата на трети лица и да сътрудничи за разследване на евентуални незаконни дейности. Предвид това когато потребителите на всяка една от трите интернет страници, споделят лични данни, ще се приема, че са предоставили съгласието за разкриването им за посочените по-горе цели. Допълнителна сигурност посредством използването SSL сертификат / съкращение от английското Secure Socket Layer / и представлява допълнителна защита от криптографски характер, която обезпечава по-висока сигурност на връзката на Вашия клиентски браузър и уеб сървъра, на който е разположен нашия сайт. При установяване на интернет връзка, данните които се предават, са в кодиран вид, което затруднява разкриването на съдържанието им / в това число споделените лични данни, информация, коато може да доведе до индивидуализирането на потребителя, банкова информация и т. н. /

2. Лог Файлове
При всяко използване на интернет, използвания от Вас браузър предава определена информация, която Дружеството съхранява в лог файлове. Тази информация се пази за кратко време, за да се идентифицират смущенията и от съображения за сигурност. Лог файловете, които трябва да се поддържат с доказателствена цел, не се изтриват, докато съответния инцидент / опит за нарушаване или нарушаване на сигурността на данните / не бъде изцяло разрешен, като в отделни случаи могат да бъдат предадени на разследващите органи. Лог файловете се използват и за целите на анализа /без или с непълен IP адрес. / В Лог файловете се съхранява по-специално следната информация:
  • IP адрес / адрес на интернет протокола / на крайното устройство, използвано за достъп до интернет страницата на Дружеството
  • име на заредените файлове или информация
  • дата и час, както и продължителност на престоя в сайта
  • количество прехвърлени данни
  • операционна система и информация за използвания интернет браузър, включително за инсталираните добавки

3. Бисквитки
Бисквитките са малки текстови файлове, които се записват на използвания от Вас компютър, когато посещавате дадена интернет страница. В случай че имате достъп до тази интернет страница в друг момент, браузърът изпраща обратно съдържанието на бисквитките на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на крайното устройство. Когато посещавате интернет страниците на Дружеството, Вие сте запитвани в изскачаща лента за Бисквитки, дали желаете да разреши Бисквитките, които са активирани за страницата, или желаете да ги деактивирате в настройките.

В случай че Бисквитките се блокират, в браузъра се записва една Бисквитка за октаз. Тази Бисквитка служи само за целите на активиране на Вашето възражение. Деактивирането на Бисквитките може да влоши работата на страницата.

Дружеството използва следните бисквитки:
  • Бисквитки, които съхраняват определени настройки на интернет страницата
  • Бисквитки, които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждането на видео или аудио съдържание

Бисквитките се използват в рамките на конкретни сесии и за целите на персонализирано насочване на реклами за извършваната от Дружеството търговска дейност

4. Уеб анализ
Дружеството събира статистическа информация за използването на интернет страницата, за да направи страницата по-достъпна за потребителите си, както и нуждите на пазарни проучвания. Потребителските профили, създадени от тези инструменти с помощта на аналитични Бисквитки или чрез оценка на Лог файловете, съдържат следните данни с оглед статистически и рекламни цели на Дружеството – броя на посетителите на интернет страницата, държавата и населеното място, откъдето влизат в сайта, възраст, пол и интереси на потребителите, вида на устройството и браузъра, от който се влиза в сайта, сесии на интернет страницата и тяхната продължителност. Доставчиците на инструментите обработват данните само като обработващи лични данни според указанията на Дружеството, а не за собствени цели. Доставчик на такъв инструмент е Google Analytics и Google AdWorlds. Google Analytics и Google AdWorlds се предлагат от Gooigle Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA / Google/. Дружеството ползва Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Вие може да възразите срещу събирането и обработването на данните си като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http:/tools. google. com/dlpage/gaoptout?hl=en

Събраната информация от личен характер не се използва за целите на извършване на профилиране на потребителите.

5. Приставки за социални мрежи
Дружеството използва и т. нар. социални приставки от различни социални мрежи. Когато използват приставките, интернет браузърът, използван от Вас, установява директна връзка със сървърите на съответните социални мрежи. По този начин съответния доставчик получава информация, че интернет браузърът Ви е осъществил достъп до съответната страница в социалните мрежи, дори ако нямате потребителски профил при този доставчик или в момента не сте влезли във Вашия профил. В този случай Лог файловете, включително и IP адресът се предават директно от браузъра до сървър на съответния доставчик и съответно се съхраняват там. Доставчикът или неговият сървър могат да се намират извън ЕС или ЕИП. Приставките са самостоятелни разширения от доставчиците на социални мрежи, поради което Дружеството не може да влияе върху обхвата на данните, събирани и съхранявани от тях. Отделно посредством страницата на Дружеството във Facebook се събират и обработват следните лични данни на потребители на Facebook – пол, възраст и местоположение. Данните се събират и обработват по силата на договорени условия с Facebook, като същите данни се използват от Дружеството единствено за целите на маркетинг и реклама, без да се предават на трети страни. Целта и обхвата на събирането, продължителността на обработването и използването на данните от социалната мрежа, както и Вашите права могат да бъдат намерени в политиката за защита на личните данни на съответната социална мрежа.

6. Външни връзки
Интернет страниците на Дружеството могат да съдържат връзки към страници на трети страни. Ако клекнете върху връзката, Дружеството няма инструменти за влияние върху обработването на данните, изпратени от Вас към третата страна, поради което Дружеството не поема отговорност за обработването на такива лични данни от трети страни.

IV. Прехвърляне на данни
Дружеството не осъществява трансфер на лични данни в държави, извън ЕС. При осъществяване на дейността на Дружеството се налага да споделя Вашите лични данни с някои от следните лица:
  • Регулаторни, държавни и съдебни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисията за защита на потребителите, Комисията по защита на лични данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред.
  • Доставчици на услуги / счетоводни, правни, поддръжка на ИТ системите, куриерски услуги и др. / или на бизнес партньори, с помощта на които Ви предоставяме услугите ни.

Във всички случаи Дружеството сключва договори в писмена форма с търговците, с които работи, като изисква от тях да предприемат необходимите мерки, за да гарантират защитата на Вашата персонална информация. Дружеството трансферира на тези контрагенти единствено информацията, която им е необходима, за да предоставят услугите си, без да им се разрешава да използват Вашата информация за техни собствени цели.

V. Вашите права във връзка с личните Ви данни, които се обработват от Дружеството
Дружеството Ви предоставя информация относно процесите по обработване на Вашите лични данни в прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език. Дружеството предоставя информацията писмено или по друг начин, включително с електронни средства. Дружеството Ви предоставя безплатно информация относно действията, предприети във връзка с искане относно упражняването на Ваши права, в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Дружеството Ви информира за всяко такова удължаване в срока от един месец от получаването на искането, като посочва и причините за забавянето. Ако Дружеството откаже да предприеме действия по Вашето искане, същото Ви уведомява в срок от един месец от получаването на искането за причините да не предприеме действия и за възможността за подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни. Когато отправените към Дружеството искания са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повтаряемост, Дружеството може да наложи такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия. Вашите права са както следва:
1. Право на информация и достъп
Имате право да поискате от Дружеството потвърждение дали обработват лични данни, свързани с Вас и ако това е така, да получите достъп до данните и свързаната с тях информация. Дружеството Ви предоставя копие от личните данни, които се обработват.
2. Право на корекция и заличаване
Имате прави да поискате от Дружеството коригиране на неточни лични данни, отнасящи се до Вас, което коригиране следва да бъде извършено без неоправдано отлагане. Вземайки предвид целите на обработката, имате право да поискате допълване на непълни лични данни, включително чрез задържение за съхранението им.
Когато Дружеството е предоставило Ваши лични данни на трети лица в изпълнение на свое отговорно задължение или при наличие на легитимен интерес, а в последствие е възникнало за него задължение да изтрие личните Ви данни, то предприема необходимите мерки, за да уведоми третите страни, получили данните, че е настъпило искане за изтриване и те следва също да изтрият всички връзки, копия или реплики на тези лични данни.
4. Ограничаване на обработката
Имате право да изисквате от Дружеството ограничаване на обработването на Вашите данни, освен когато ограничаването на обработването би довело до накърняване на чужди права и интереси, включително на Дружеството, или е налице нормативно задържение за съхранението им.
5. Възражение срещу обработката на данни
Вие имате право да възразите срещу обработката на данни по всяко време, освен когато обработването им е необходимо за изпълнението на задача от обществен характер и интерес или обработването е за целите на легитимните интереси на Дружеството или на трета страна. Възражението срещу директния маркетинг е безусловно и се прилага от Дружеството в разумен срок. В случай че данните се обработват само на основание Ваше съгласие, имате право да оттеглите това съгласие с незабавно действие по начина, посочен по-горе. Заканасъобразността на обработката на данните преди оттеглянето на съгласието остава непроменена.
6. Преносимост на данни
Имате право да получавате данните, които са налични при Дружеството, в структуриран и машинно четим формат или – ако е технически осъществимо – да поискате Дружеството да прехвърли тези данни на трета страна посочена от Вас.
7. Право на жалба пред Комисия за защита на личните данни

Имате право на жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров №2, тел. 02/91-53-518, Email: kzld@cpdp. bg

За да упражните правата си съгласно Регламента можете да пишете на електронната поща, посочена по-горе, или да пратите писмо по пощата на данните за контакт посочени най-горе.

Заявленията във връзка с упражняването на Вашите права по принцип се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице. Заявление можете да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронен подпис. Когато са налице нормативни процедури и правила във връзка с упражняването на правата Ви / в Закона за защита на личните данни и други актове / те също следва да бъдат спазени.

Дружеството ще Ви отговори във формата, в която сте отправили запитването си – писмено на хартиен носител или в електронна форма. Когато сте подали искане с електронни средства, по възможност информацията ще Ви бъде предоставена в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго. В случай че Дружеството има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искането, може да се поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на личността. Ако не се получи такава информация и не е възможно да се идентифицира заявителя, Дружеството може да откаже да предприеме действия по отношение на отправеното искане за упражняване на някое от посочените в тази Политика права.

VI. Унищожаване
Дружеството има изработена вътрешна инструкция, която определя колко дълго се съхраняват Вашите лични данни. Тя е изградена на базата на вида на информацията, която се събира и на целите, за които се обработва. Дружеството съхранява Вашите лични данни, толкова дълго колкото е необходимо за целите на обработване, за които данните са били необходими и за всяка друга допустима и свързана цел или до изтичане на законово определен срок. Легитимен интерес на Дружеството е да запази определена Ваша персонална информация до изтичане на давностния срок за предявяване на претенции / 5 години / след изтичане или прекратяване на договор с Вас. След изтичането на срока за съхранението им данните се унищожават възможно най-бързо посредством унищожаването на хартиените носители чрез шредиране, а на техническия носител – чрез заличаване и изтриване на съответните файлове от тях.

VII. Допълнителна разпоредба
Дружеството запазва правото си да променя мерките за сигурност и защита на данните, ако това се налага поради техническото развитие с цел по-добра защита на данните. В такъв случай Дружеството ще измени съответно политиката за защита на данните и ще актуализира съответно текущата версия на известието за защита на данните.

Партньори